niedziela, 30 września 2012

30.09.2012

"Oczyść mnie z błędów, które są dla mnie skryte.
Także od pychy broń swojego sługę,
by nie panowała nade mną.
Wtedy będę bez skazy
i wolny od wielkiego występku."

"Wtedy Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie." 


Komentarz:
"Wybór tego, co trudne, ze względu na Chrystusa wymaga niekiedy heroizmu. Bóg jednak daje nam moc wytrwania w dobru. Trzeba tylko z ufnością przylgnąć do Niego i zanurzyć się w Jego miłości. ""Oczyść mnie, Panie,
z grzechów przede mną ukrytych.
Jeśli ponownie popełnię błąd,
przebacz mi jeszcze raz!
Wybacz mi zobowiązania, jakie podjąłem,
a których nie wypełniłem.
Wybacz, jeśli w mym pragnieniu
zbliżenia się do Ciebie,
moje serce nie było tak żarliwe, jak moja mowa.
Przebacz niewierność w spojrzeniu,
odstępstwa w słowach,
pokusy, które rodziły się w sercu,
grzechy języka.
Panie, uchroń mnie od doznawania ubóstwa,
pomimo Twojego bogactwa,
od popełniania błędu,
mimo Twojego przywództwa.
Niechaj doświadczę, Panie,
raczej Twego przebaczenia,
niż sprawiedliwości.
Amen"

Powietrzem moim jest...

Powietrzem moim jest
Obecność Twoja Święta w sercu mym
Powszednim Chlebem mym
Twe Żywe Słowo dane mi dziś
Bez Ciebie nie mogę już żyć
Dla Ciebie me serce chce bić

św. Teresa z Lisieux

Me życie jest cieniem, me życie jest chwilką,
Co ciągle ucieka i ginie.
By kochać Cię, Panie, tę chwilę mam tylko,
Ten dzień dzisiejszy jedynie!...
O jutro się modlić nie jestem ja w stanie,
Choć nie wiem, jak życie popłynie;
Dziś strzeż mnie, dziś broń mnie, dziś tylko, o Panie,
Przez dzień ten dzisiejszy jedynie.
Gdy myślę o jutrze, przejmuje mnie trwoga,
Tak smutno na łez tej dolinie;
Lecz próby ja pragnę i cierpieć dla Boga
Przez dzień ten dzisiejszy jedynie.
Przy Sercu Twym blisko nie smucę się znojem,
Ni walką, ni trudem — to minie;
Ach, weź mnie, o Jezu, i w Sercu skryj Twoim
Na dzień ten dzisiejszy jedynie.
Ach, skończy się wkrótce, to moje wygnanie,
Wiecznego blask zalśni mi słońca,
I śpiewać Ci będę na wieki, o Panie,
To ,,dzisiaj” bez kresu i końca.

sobota, 29 września 2012

Apokalipsa

"Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych - aż do śmierci."

piątek, 28 września 2012

"Panie, spraw, abym żył według Twego Ducha, we mnie mieszkającego (Rz 8, 5-9)"

"Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie, dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata, tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca."

"Błogosławiony Pan, Opoka moja.
On mocą i warownią moją,
osłoną moją i moim wybawcą,
moją tarczą i schronieniem.
O Panie, czym jest człowiek, że o niego się troszczysz,
czym syn człowieczy, że Ty o nim myślisz?
Do tchnienia wiatru podobny jest człowiek,
dni jego jak cień przemijają."

"Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. "


czwartek, 27 września 2012

Maryjo Królowo Polski

"O, Maryjo, jesteś piękna
O, Maryjo, jesteś piękna,
Piękne oczy masz i włosy,
A Twe serce miłość sama,
Która zawsze nas jednoczy.

O, Maryjo, Matko Boga,
Bądź Ty zawsze naszą Matką.
Cała Polska dzisiaj woła,
Abyś była nam Hetmanką,
Abyś była nam Hetmanką.

O, Dziewico, Mario święta,
Jakżeś wiele wycierpiała,
Kiedy Syn Twój, Jezus Chrystus,
Umęczony umarł za nas.

Dziś już wieki upłynęły,
A Ty w niebie nam królujesz,
Ciągle wstawiasz się za nami,
Gdy ktoś łaski potrzebuje."
27.09.2012

"Niech każdy weźmie swój krzyż, podarowaną od Boga moc do zwyciężania pokus, grzechu, śmierci, słabości, wszystkiego, co oddala od Boga, i niech Mnie naśladuje, tak jak ja zdążając do Zmartwychwstania i Życia Wiecznego!" Amen.środa, 26 września 2012

26.09.2012

"Czym sam się brzydzisz, nie czyń tego nikomu. Udzielaj twego chleba głodnemu, a szat swoich użycz nagim. Szukaj rady u każdego mądrego. W każdej chwili uwielbiaj Pana Boga i proś Go, aby drogi twoje były proste i aby doszły do skutku wszystkie twoje zamiary i pragnienia."

wtorek, 25 września 2012

25.09.2012

"Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Raduje się w Nim nasze serce,
ufamy Jego świętemu imieniu.
Niech nas ogarnie Twoja łaska, Panie,
według nadziei pokładanej w Tobie."

niedziela, 23 września 2012

Psalm 46

Bóg jest dla nas ucieczką i mocą:
łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach.
Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia
i góry zapadały w otchłań morza.
Niech wody jego burzą się i kipią,
niech góry się chwieją pod jego naporem;
<Jahwe Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest dla nas obroną.>

Odnogi rzeki rozweselają miasto Boże -
uświęcony przybytek Najwyższego.
Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje;
Bóg mu pomoże o brzasku poranka.
Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa.
Głos Jego zagrzmiał - rozpłynęła się ziemia:
Jahwe Zastępów jest z nami;
Bóg Jakuba jest dla nas obroną.

Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Jahwe,
dzieła zdumiewające, których dokonuje na ziemi.
On uśmierza wojny aż po krańce ziemi,   
On kruszy łuki, łamie włócznie,
tarcze pali w ogniu.
«Zatrzymąjcie się, a we mnie uznajcie Boga,
wzniosłego wśród narodów, wzniosłego na ziemi».
Jahwe Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest dla nas obroną.św. Katarzyna ze Sieny

"O ofiarowany i umiłowany Baranku, napój mnie krwią swoją... I jak Ty, Chryste błogosławiony, nie zaprzestałeś dla żadnego cierpienia dokonywać naszego zbawienia, tak spraw, aby Twoja oblubienica nie przestała... dla żadnego cierpienia, zmęczenia, dla głodu czy pragnienia, czy innej konieczności, działać nieustannie na cześć Twoją... ani nie zaprzestała służyć bliźniemu swemu, ani też starać się o swoje zbawienie czy to wskutek doznawanej niewdzięczności, czy też niezrozumienia nie uznającego Twojej służby."

sobota, 22 września 2012

"Mój życia los w zranione ufnie składam dłonie"

Dobry Boże, wyłączam moje chcenia i widzimisię. I te wszystkie fochy i nie, bo nie i ja wiem lepiej. Oddaje się w Twoje ręce. Cały ten rok duszpasterski, praktyki, pracę, studia, rodzinę, przyjaciół i wszystkich, których spotykam na mojej drodze. Prowadź i obdarz łaską zaufania, że to, czego Ty chcesz dla mnie, będzie dla mnie dobre. A miejsca, do których mnie prowadzisz mają mnie nauczyć czegoś ważnego, o czym ja sobie teraz nawet nie zdaję sprawy. Pomóż mi Boże rozwijać moje talenty i żyć pełnią życia, w obfitości. Służyć innym tym, czym Ty mnie obdarzyłeś.I od pychy, zazdrości, nieczystości, chciwości i niesprawiedliwości, Boże strzeż. Amen.
poniedziałek, 17 września 2012

bł. Matka Teresa z Kalkuty

Ludzie są nierozumni, nielogiczni i samolubni.
Kochaj ich, mimo wszystko.
Jeśli czynisz dobro, oskarżają cię o egocentryzm.
Czyń dobro, mimo wszystko.
Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów.
Odnoś sukcesy, mimo wszystko.
Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro.
Bądź dobry, mimo wszystko.
Szlachetność i szczerość wzmagają twoją wrażliwość.
Bądź szlachetny i szczery mimo wszystko.
To, co budujesz latami, może runąć w ciągu jednej nocy.
Buduj, mimo wszystko.
Ludzie w gruncie rzeczy potrzebują twej pomocy, mogą cię jednak zaatakować, gdy im pomagasz.
Pomagaj, mimo wszystko.
Dając światu najlepsze, co posiadasz, otrzymujesz ciosy.
Dawaj światu najlepsze, co posiadasz, mimo wszystko!

Modlitwa Św. Tomasza z Akwinu

Panie, Ty wiesz lepiej, aniżeli ja sam, 
że się starzeję i pewnego dnia będę stary.
 
Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, 
że muszę coś powiedzieć na każdy temat 
i przy każdej okazji.

Odbierz mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek. 

Uczyń mnie poważnym, lecz nie ponurym; 
czynnym lecz nie narzucającym się.

Szkoda mi nie spożytkować wielkich zasobów mądrości, 
jakie posiadam, ale Ty Panie wiesz, że chciałbym 
zachować do końca paru przyjaciół. 

Wyzwól mój umysł od nie kończącego się brnięcia 
w szczegóły i daj mi skrzydeł, bym w lot 
przechodził do rzeczy.

Zamknij mi usta w przedmiocie mych niedomagań i 
cierpień w miarę jak ich przybywa a chęć wyliczania 
ich staje się z upływem lat coraz słodsza.

Nie proszę o łaskę rozkoszowania się opowieściami o 
cudzych cierpieniach, ale daj mi cierpliwość 
wysłuchania ich.

Nie śmiem Cię prosić o lepszą pamięć, ale proszę 
Cię o większa pokorę i mniej niezachwianą pewność, 
gdy moje wspomnienia wydają się sprzeczne z cudzymi. 

Użycz mi chwalebnego poczucia, 
że czasami mogę się mylić.

Zachowaj mnie miłym dla ludzi, 
choć z niektórymi z nich doprawdy trudno wytrzymać. 

Nie chcę być świętym, ale zgryźliwi starcy; 
to jeden ze szczytów osiągnięć szatana. 

Daj mi zdolność dostrzegania dobrych rzeczy w 
nieoczekiwanych miejscach i niespodziewanych zalet 
w ludziach; daj mi Panie łaskę mówienia im o tym. 
  

17.09.2012

"Udziel mi, o Boże miłosierny, abym tego wszystkiego, co Tobie się podoba, pragnął gorąco, roztropnie szukał, prawdziwie poznał i doskonale wypełniał na cześć i chwałę Twojego imienia. Wskaż mi, o mój Boże, moje miejsce w świecie i spraw, abym znał to, co Ty chcesz, bym czynił i bym to wypełniał, jak trzeba i jak to jest pożyteczne dla mojej duszy. Panie Boże mój, daj mi, abym nie ustawał ani w powodzeniu, ani w przeciwnościach, tak abym w jednym nie popadł w pychę, a w drugim nie upadł na duchu. Obym nie radował się ani nie smucił niczym innym, jak tylko tym, co do Ciebie zbliża lub od Ciebie oddala. Obym nikomu innemu, jak tylko Tobie, starał się podobać, obym Ci nie sprawił przykrości. Obym pogardzał, Panie, wszystkimi rzeczami przemijającymi, a niech mi będą miłe wszystkie rzeczy wieczne.
Niech mi będzie przykrą każda przyjemność, w której nie ma Ciebie, niechaj nic nie pragnę z tego, co jest poza Tobą. Umacniaj mnie, o Panie. Praca podjęta dla Ciebie i każdy odpoczynek, które by nie sprawiały Tobie radości, niech mi będą przykre."
św. Tomasz s Akwinu

czwartek, 13 września 2012

14.09.2012

O Boże, Ty uczyłeś mnie od młodości mojej. A czego mnie nauczyłeś? Że powinienem pamiętać o jedynej sprawiedliwości, to jest Twojej. Istotnie, wspominając swoje przeszłe życie widzę, co mi się należało, a co zamiast tego otrzymałem. Należało mi się potępienie, została mi dana łaska. Należało mi się piekło, zostało mi dane życie wieczne... Od samego zarania mojej wiary, przez którą mnie odnowiłeś, nauczyłeś mnie, że nie miałem uprzednio żadnej zasługi, dzięki której mógłbym powiedzieć, że mi się należało to, co mi dałeś...
A kiedy się nawróciłem do Ciebie, odnowiłeś mnie, Ty, który dałeś mi byt, orzeźwiłeś, Ty, coś mnie stworzył, ukształtowałeś mnie na nowo, Ty, któryś mnie utworzył; kiedy się nawróciłem, zrozumiałem, że żadna moja zasługa nie poprzedziła Twojej czynności, lecz Twoja łaska została mi darmo dana, tak że pamiętam tylko Twoją sprawiedliwość (św. Augustyn).


czwartek, 6 września 2012

Codzienne nawracanie


Wiara katolicka jest męcząca. Moja wiara. Owszem są chwilę pełne wolności i pokoju. Ale są też okresy wielkich zmagań. Takie ciemne noce z burzami i deszczem, który przemacza wszystkie ciuchy i zaczynam dygotać zimna, opadam z sił i mam dość, mam serdecznie dość ciągłej walki! No, bo ileż można?! Co jeszcze przyjdzie mi przetrzymać?! I w końcu, po jakimś czasie potyczek wpadam na genialny pomysł! By przyjść do Boga, uczynić ten wysiłek znalezienia się w pobliżu Najświętszego Sakramentu za wszelką cenę! Choć wróg z całych sił próbuje mi przeszkodzić. Pokazuje wszelkie usprawiedliwienia: nie masz przecież czasu, nauka, lepiej się prześpij, przecież źle się czujesz, ale masz to i tamto do załatwienia. Owszem, czasami można odpuścić i w jakiś inny sposób ofiarować się Bogu, przecież tu nie chodzi o zaniedbywanie swoich obowiązków. Ale nie znalazłam jeszcze żadnej modlitwy, ani żadnego miejsca modlitwy, które dorównywałoby Adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Oczywiście do Adoracji zaliczam i Ofiarę Mszy Świętej, przy której przez cały czas przecież obecny jest Bóg w Tabernakulum. Można modlić się na ulicy, w domu, odmawiając Różaniec, modlitwę wewnętrzną, rozważając Pismo, czytając modlitewnik, brewiarz, słuchając konferencji, piosenek religijnych, śpiewając dla Boga. Ale niepojęte jest to w jak intensywny sposób można odczuć obecność i bliskość Boga, gdy jest gdzieś blisko nas Najświętszy Sakrament. Jak to jest, że Bóg jest przy nas cały czas, ale tak intensywnie i w tak przedziwny sposób możemy go odczuwać właśnie w takich warunkach? Nie raz czułam tchnienie Ducha w ciągu dnia, ale to było coś innego, takie uszczypnięcie. Podczas gdy przed Najświętszym Sakramentem doznawałam dłuższych i mocniejszych „dotknięć” Pana Boga. Jakie to były cudowne chwile!

Teraz czeka mnie sporo pracy, by znów się nawrócić.